Contents of spoon-archives/avant-garde.archive/avant-garde_1995/avant-garde_Nov.95, 1995


Case sensitive
Omit quoted lines
1 Nov 01, 1995xxxxxxxMassacre21
2 Nov 01, 1995xxxxxxxmailto:avant-garde@lists.village.virginia.edu13
3 Nov 04, 1995xxxxxxxMid-South CFP59
4 Nov 05, 1995xxxxxxxDebord etc, in German...(FWD)298
5 Nov 05, 1995xxxxxxxRe: Debord etc, in German...(FWD)12
6 Nov 05, 1995xxxxxxxRe: Debord etc, in German...(FWD)22
7 Nov 05, 1995xxxxxxxRe:Debord etc, in German27
8 Nov 06, 1995xxxxxxxRe: Re:Debord etc, in German39
9 Nov 06, 1995xxxxxxxSuicide of Gilles Deleuze44
10 Nov 07, 1995xxxxxxxRe:Debord etc, in German35
11 Nov 07, 1995xxxxxxxRe: Re:Debord etc, in German22
12 Nov 09, 1995xxxxxxxStelarc: Live on the Web (fwd)199
13 Nov 10, 1995xxxxxxxAre You Preapred?120
14 Nov 10, 1995xxxxxxxAre You Preapred?120
15 Nov 11, 1995xxxxxxxRe: Are You Preapred?131
16 Nov 11, 1995xxxxxxxRe: Are You Preapred?26
17 Nov 12, 1995xxxxxxxRe: Are You Preapred?40
18 Nov 12, 1995xxxxxxxIs It Hirst, Saatchi Or Just Urban Decay? 171
19 Nov 12, 1995xxxxxxxRe: Are You Preapred?31
20 Nov 12, 1995xxxxxxxRe: Is It Hirst, Saatchi Or Just Urban Decay?18
21 Nov 12, 1995xxxxxxxRe: Are You Preapred?16
22 Nov 12, 1995xxxxxxxThats the way17
23 Nov 12, 1995xxxxxxxRe: Thats the way30
24 Nov 13, 1995xxxxxxxdope doper dopest14
25 Nov 13, 1995xxxxxxxRe: Are You Preapred?28
26 Nov 13, 1995xxxxxxxRe: Are You Preapred?52
27 Nov 14, 1995xxxxxxxBlind Rage20
28 Nov 14, 1995xxxxxxxRe: Blind Rage95
29 Nov 14, 1995xxxxxxxRe: Blind Rage44
30 Nov 14, 1995xxxxxxxRe: Are You Preapred?67
31 Nov 14, 1995xxxxxxxRe: Are You Preapred?22
32 Nov 14, 1995xxxxxxxfwd: The end of the K foundation146
33 Nov 14, 1995xxxxxxxBlatant self-advertisement20
34 Nov 14, 1995xxxxxxxRe: Blind Rage34
35 Nov 14, 1995xxxxxxxRe: Blind Rage45
36 Nov 15, 1995xxxxxxxLes Miserables de MS-Nirvana 356
37 Nov 15, 1995xxxxxxxRe: Les Miserables de MS-Nirvana 72
38 Nov 17, 1995xxxxxxxMass Graves v. Capt O'Grady 148
39 xxxxxxxxxxxxxxAvant-garde composers and their audiences38
40 Nov 18, 1995xxxxxxxHans Haacke21
41 Nov 18, 1995xxxxxxxRe: Mass Graves v. Capt O'Grady21
42 Nov 19, 1995xxxxxxxRe: Mass Graves v. Capt O'Grady20
43 Nov 19, 1995xxxxxxxformer yougoslavia questions45
44 Nov 19, 1995xxxxxxxRe: Mass Graves v. Capt O'Grady35
45 Nov 20, 1995xxxxxxxRe: Mass Graves v. Capt O'Grady35
46 Nov 20, 1995xxxxxxxEt Tu Haute Edu? 162
47 Nov 20, 1995xxxxxxxRe: Mass Graves v. Capt O'Grady46
48 Nov 20, 1995xxxxxxxRe: Et Tu Haute Edu?16
49 Nov 21, 1995xxxxxxxToo much noise on avant-garde listserver41
50 Nov 21, 1995xxxxxxxRe: Et Tu Haute Edu?54
51 Nov 21, 1995xxxxxxxNew SRL Show74
52 Nov 21, 1995xxxxxxxAvant-garde composers and thei90
53 Nov 21, 1995xxxxxxxRe: Avant-garde composers and thei27
54 Nov 22, 1995xxxxxxxRe: Avant-garde composers and thei100
55 Nov 22, 1995xxxxxxxS'elever Etudiants! 44
56 Nov 22, 1995xxxxxxxTransgressions journal67
57 Nov 24, 1995xxxxxxxRe: Avant-garde composers and thei23
58 Nov 24, 1995xxxxxxxRe: Avant-garde composers and thei32
59 Nov 25, 1995xxxxxxxMalle, online...23
60 Nov 25, 1995xxxxxxxRe: Malle, online...15
61 Nov 25, 1995xxxxxxxTHE PHILOSOPHY OF C.C. HENNIX91
62 Nov 25, 1995xxxxxxxRe: Avant-garde composers and thei21
63 Nov 26, 1995xxxxxxxRe: culpability30
64 Nov 26, 1995xxxxxxxRe: culpability24
65 Nov 27, 1995xxxxxxxRe: culpability25
66 Nov 27, 1995xxxxxxxBourgeois Maintenance55
67 Nov 27, 1995xxxxxxxSchwarzkogler?25
68 Nov 27, 1995xxxxxxx*MicrosMegma* a new italian journal42
69 Nov 27, 1995xxxxxxxRe: Bourgeois Maintenance87
70 Nov 27, 1995xxxxxxxRe: Bourgeois Maintenance31
71 Nov 28, 1995xxxxxxxLooking for a book30
72 Nov 28, 1995xxxxxxxRe: Schwarzkogler?31
73 Nov 28, 1995xxxxxxxRe: Looking for a book31
74 Nov 28, 1995xxxxxxxRe: Schwarzkogler?55
75 Nov 29, 1995xxxxxxxRe: Schwarzkogler?74

Driftline Main Page

 

Display software: ArchTracker © Malgosia Askanas, 2000-2005