Contents of spoon-archives/avant-garde.archive/avant-garde_2001/avant-garde.0108, 2001


Case sensitive
Omit quoted lines
1 Aug 02, 2001xxxxxxxTRANS>arts.cultures.media95
2 Aug 04, 2001xxxxxxxRe: Recordings of Celine/Destouches material20
3 Aug 05, 2001xxxxxxxIstanbul15
4 Aug 15, 2001xxxxxxx[Fwd: RHIZOME_RARE CALL FOR SUBMISSIONS / APPEL A CONTRIBUTIONS : 102
5 Aug 15, 2001xxxxxxxRe: Istanbul14
6 Aug 12, 2001xxxxxxxRe: Random filelists online33
7 Aug 12, 2001xxxxxxxRandom filelists online25
8 Aug 12, 2001xxxxxxxWiki16
9 Aug 17, 2001xxxxxxxFirst Amendment Barbie (fwd)61
10 Aug 20, 2001xxxxxxxMUSEO DE ARTE CARRILLO GIL 72
11 Aug 21, 2001xxxxxxxRe: Wiki32
12 Aug 21, 2001xxxxxxxTHE ARMORY SHOW 200284
13 Aug 21, 2001xxxxxxxBenefit for Artsy Magazine at 31Grand70
14 Aug 22, 2001xxxxxxx[Fwd: Syndicate: New Tech Art Fellowships]123
15 Aug 23, 2001xxxxxxxRe: Wiki44
16 Aug 25, 2001xxxxxxxRe: Wiki31
17 Aug 22, 2001xxxxxxxISTANBUL BIENNIAL 133
18 Aug 23, 2001xxxxxxxbkyn, an online journal of the arts 49
19 Aug 27, 2001xxxxxxxYOKOHAMA 2001: International Triennale of Contemporary Art177
20 Aug 28, 2001xxxxxxxFilelist update.80
21 Aug 29, 2001xxxxxxxRe: Filelist update.37
22 Aug 28, 2001xxxxxxxNo subject was specified.54
23 Aug 30, 2001xxxxxxxMaking a .jpg look like VHS capture.100
24 Aug 29, 2001xxxxxxxArnold Dreyblatt exhibit78
25 Aug 30, 2001xxxxxxxFormlessness60
26 Aug 30, 2001xxxxxxxRe: Making a .jpg look like VHS capture.56
27 Aug 31, 2001xxxxxxxRe: Formlessness30
28 Aug 31, 2001xxxxxxxRe: Formlessness47

Driftline Main Page

 

Display software: ArchTracker © Malgosia Askanas, 2000-2005