Contents of spoon-archives/avant-garde.archive/avant-garde_2001/avant-garde.0109, 2001


Case sensitive
Omit quoted lines
1 Sep 01, 2001xxxxxxxtechno poetry62
2 Sep 02, 2001xxxxxxx31Grand presents Medical Contraptions and Conceptions57
3 Sep 02, 2001xxxxxxxRe: Formlessness81
4 Sep 03, 2001xxxxxxxRe: Formlessness96
5 Sep 04, 2001xxxxxxxSeptember 2001 studio-visit: Jan Fabre25
6 Sep 04, 2001xxxxxxxInvitation: technopoetry66
7 Sep 06, 2001xxxxxxxpreview invitation21
8 Sep 06, 2001xxxxxxxpreview showing51
9 Sep 06, 2001xxxxxxxRE: 2 Malgosya: list, etc.graphical interface226
10 Sep 06, 2001xxxxxxxMichel Auder and KOSMOS at Rooseum Provisorium56
11 Sep 07, 2001xxxxxxxPost Media Network110
12 Sep 07, 2001xxxxxxxha ha said the clown53
13 Sep 07, 2001xxxxxxx(sorry) help, please20
14 Sep 07, 2001xxxxxxxRe: (sorry) help, please42
15 Sep 10, 2001xxxxxxxRe: (sorry) help, please27
16 Sep 11, 2001xxxxxxxRe: NY Stations, Please report!18
17 Sep 12, 2001xxxxxxxsmall examples52
18 Sep 13, 2001xxxxxxxThe Palm Beach Institute of Contemporary Art 56
19 Sep 15, 2001xxxxxxxVery sad news (fwd)33
20 Sep 17, 2001xxxxxxxfive thousand168
21 Sep 17, 2001xxxxxxxCONCEPTS ON THE MOVE 71
22 Sep 18, 2001xxxxxxxIt's a Trap36
23 Sep 20, 2001xxxxxxxAtlantic Center for the Arts82
24 Sep 23, 2001xxxxxxxDoctor Hugo || Museums of the Mind ||72
25 Sep 25, 2001xxxxxxxDowntime for the avant-garde list on Thursday, Sept 2722

Driftline Main Page

 

Display software: ArchTracker © Malgosia Askanas, 2000-2005