Contents of spoon-archives/lyotard.archive/lyotard_2002/lyotard.0209, 2002


Case sensitive
Omit quoted lines
1 Sep 03, 2002xxxxxxxRanciere:100
2 Sep 06, 2002xxxxxxx50 best things about 9/11128
3 Sep 06, 2002xxxxxxxChantal Mouffe and Enrnesto Laclau interview41
4 Sep 14, 2002xxxxxxxAlain Badiou - lacanian ink 19/The Political as a Procedure51
5 Sep 15, 2002xxxxxxxBadiou. Lyotard <-> D&G167
6 Sep 17, 2002xxxxxxx=?iso-8859-1?Q?Re:_Badiou._Lyotard_<->_D&G?=70
7 Sep 24, 2002xxxxxxxHelmet Hessenbuttel65
8 Sep 25, 2002xxxxxxxRe: Helmet Hessenbuttel100
9 Sep 27, 2002xxxxxxxx-files33
10 Sep 27, 2002xxxxxxxRe: Helmet Hessenbuttel - Painting on water126
11 Sep 27, 2002xxxxxxxRe: Helmet Hessenbuttel - Painting on water126
12 Sep 27, 2002xxxxxxxInfo on Postmodern authors.49
13 Sep 27, 2002xxxxxxxRe: x-files/polemic187
14 Sep 29, 2002xxxxxxxRe: x-files/polemic266
15 Sep 29, 2002xxxxxxxBadiou piece in Culture Machine14
16 Sep 30, 2002xxxxxxxRe: x-files/polemic152
17 Sep 30, 2002xxxxxxxRe: x-files/polemic - Klein Notes: paranoid schzoid375
18 Oct 01, 2002xxxxxxxRe: x-files/polemic - notes from here463

Driftline Main Page

 

Display software: ArchTracker © Malgosia Askanas, 2000-2005