Contents of spoon-archives/postcolonial.archive/postco_1995/postco_Aug.95, 1995


Case sensitive
Omit quoted lines
1 Aug 01, 1995xxxxxxxdigest16
2 Aug 01, 1995xxxxxxxRe: digest18
3 Aug 01, 1995xxxxxxxpoco soja and virilio20
4 Aug 01, 1995xxxxxxxAssault on traditional land tenure (fwd)218
5 Aug 01, 1995xxxxxxxCamus the African (Book review) 305
6 Aug 02, 1995xxxxxxxRe: "Writers Support Abu-Jamal"90
7 Aug 02, 1995xxxxxxxRe: "Writers Support Abu-Jamal"27
8 Aug 02, 1995xxxxxxxAcademics for Mumia (fwd)155
9 Aug 01, 1995xxxxxxxRe: digest24
10 Aug 03, 1995xxxxxxxRe: "Writers Support Abu-Jamal"110
11 Aug 03, 1995xxxxxxxRe: Academics for Mumia (fwd)18
12 Aug 03, 1995xxxxxxxALERT - Hawai`i Head of State kidnapped by Feds105
13 Aug 03, 1995xxxxxxxPostcolonial theory/practice/strategy meets TONIGHT/TODAY27
14 Aug 03, 1995xxxxxxxFw: MORE ABORIGINAL DEATHS IN CUSTODY/AUSTRALIA (fwd)86
15 Aug 04, 1995xxxxxxxRe: Fw: MORE ABORIGINAL DEATHS IN CUSTODY/AUSTRALIA (fwd)100
16 Aug 04, 1995xxxxxxxRe: Postcolonial theory/practice/strategy meets TONIGHT/TODAY41
17 Aug 04, 1995xxxxxxxRe: "Writers Support Abu-Jamal"39
18 Aug 05, 1995xxxxxxxMOO meetings22
19 Aug 07, 1995xxxxxxxRe: MOO meetings17
20 Aug 08, 1995xxxxxxxTheoria no.85 May 1995100
21 Aug 08, 1995xxxxxxxRe: Time zone cow sounds49
22 Aug 08, 1995xxxxxxxRe: Time zone cow sounds50
23 Aug 08, 1995xxxxxxxAbout the Listserv31
24 Aug 08, 1995xxxxxxxAbout the Listserv32
25 Aug 08, 1995xxxxxxxRe: Time zone cow sounds32
26 Aug 08, 1995xxxxxxxRe: Time zone cow sounds57
27 Aug 08, 1995xxxxxxxlistsev coup57
28 Aug 08, 1995xxxxxxxList vs MOO25
29 Aug 08, 1995xxxxxxxRe: About the Listserv12
30 Aug 08, 1995xxxxxxxhelp with Marx17
31 Aug 08, 1995xxxxxxxTAL to colonize unused postcolonia list31
32 Aug 08, 1995xxxxxxxRe: About the Listserv48
33 Aug 08, 1995xxxxxxxRe: "The end of Trotskyism ?"18
34 Aug 08, 1995xxxxxxxRe: About the Listserv6
35 Aug 08, 1995xxxxxxxAbout the L*stserv (fwd)55
36 Aug 08, 1995xxxxxxxAnnouncement of colonization69
37 Aug 08, 1995xxxxxxxRe: "The end of Trotskyism ?"11
38 Aug 08, 1995xxxxxxxRe: Announcement of colonization37
39 Aug 09, 1995xxxxxxxRe: MOO meetings17
40 Aug 08, 1995xxxxxxxRe: About the L*stserv (fwd)84
41 Aug 09, 1995xxxxxxxRe: Theoria no.85 May 199515
42 Aug 09, 1995xxxxxxxRe: Time zone cow sounds25
43 Aug 09, 1995xxxxxxxRe: Time zone cow sounds61
44 Aug 09, 1995xxxxxxxRe: South Australian Hindmarsh Bridge Royal Commission18
45 Aug 09, 1995xxxxxxxRe: Time zone cow sounds25
46 Aug 09, 1995xxxxxxxxxxxxxx65
47 Aug 10, 1995xxxxxxxRe: Time zone cow sounds28
48 Aug 10, 1995xxxxxxxRe: South Australian Hindmarsh Bridge Royal Commission100
49 Aug 10, 1995xxxxxxxRe: Time zone cow sounds92
50 Aug 10, 1995xxxxxxxRe: South Australian Hindmarsh Bridge Royal Commission15
51 Aug 10, 1995xxxxxxxRe: Time zone cow sounds53
52 Aug 10, 1995xxxxxxxHindmarsh etc.47
53 Aug 10, 1995xxxxxxxRe: About the L*stserv (fwd)16
54 Aug 11, 1995xxxxxxxcows and bridges79
55 Aug 11, 1995xxxxxxxRe: Time zone cow sounds42
56 Aug 11, 1995xxxxxxxRe: Theoria no.85 May 199530
57 Aug 11, 1995xxxxxxxRe: Theoria no.85 May 199515
58 Aug 10, 1995xxxxxxxRe: About the L*stserv (fwd)23
59 Aug 11, 1995xxxxxxxbridges54
60 Aug 11, 1995xxxxxxxAustralia/N America conflict48
61 Aug 12, 1995xxxxxxxRe: postcolonial-digest V1 #10350
62 Aug 11, 1995xxxxxxxRe: cows and bridges36
63 Aug 12, 1995xxxxxxxxxxxxxx46
64 Aug 11, 1995xxxxxxxZIMBABWE BANS GAY & LESBIAN FREE SPEECH66
65 Aug 12, 1995xxxxxxxRe: Australia/N America conflict209
66 Aug 12, 1995xxxxxxxNCDM Call for Act of Resistance 182
67 Aug 12, 1995xxxxxxxRe: Australia/N America conflict26
68 Aug 12, 1995xxxxxxxRe: ZIMBABWE BANS GAY & LESBIAN FREE SPEECH49
69 Aug 13, 1995xxxxxxxRe: Australia/N America conflict89
70 Aug 13, 1995xxxxxxxRe: Re : Australia/N America conflict127
71 Aug 13, 1995xxxxxxxRe: Re : Australia/N America conflict55
72 Aug 13, 1995xxxxxxxRe: Re : Australia/N America conflict38
73 Aug 13, 1995xxxxxxxfrom bridges to conflict?51
74 Aug 14, 1995xxxxxxxRe: from bridges to conflict?23
75 Aug 14, 1995xxxxxxxRe: from bridges to conflict?49
76 Aug 14, 1995xxxxxxxRe: Re : Australia/N America conflict69
77 Aug 14, 1995xxxxxxxCCRI-CG communique: ruta 100 translation (fwd)137
78 Aug 14, 1995xxxxxxxRe: Theoria no.85 May 199515
79 Aug 14, 1995xxxxxxxRe: your mail54
80 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: your mail40
81 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: your mail102
82 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: your mail40
83 Aug 15, 1995xxxxxxxpng23
84 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: Time zone cow sounds56
85 Aug 15, 1995xxxxxxxposting62
86 Aug 15, 1995xxxxxxxA bridge of the mind and the colonial canon184
87 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: Time zone cow sounds21
88 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: Theoria no.85 May 199527
89 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: your mail63
90 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: Time zone cow sounds26
91 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: your mail130
92 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: posting93
93 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: posting29
94 Aug 15, 1995xxxxxxxworld bank and peru, indonesia mining (fwd)208
95 Aug 15, 1995xxxxxxxnationalism and mothers27
96 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: nationalism and mothers31
97 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: your mail80
98 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: your mail25
99 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: posting14
100 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: your mail45
101 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: posting73
102 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: Theoria no.85 May 199523
103 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: nationalism and mothers34
104 Aug 15, 1995xxxxxxxV.S. Naipaul's letter71
105 Aug 16, 1995xxxxxxxAnother info. query22
106 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: Others, again.52
107 Aug 16, 1995xxxxxxxZapatistas43
108 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: your mail29
109 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: nationalism and mothers30
110 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: V.S. Naipaul's letter17
111 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: Another info. query32
112 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: your mail27
113 Aug 16, 1995xxxxxxxDIGEST OPTION REMINDER22
114 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: nationalism and mothers40
115 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: posting69
116 Aug 16, 1995xxxxxxxPortrait of an Arab 30
117 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: Portrait of an Arab 58
118 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: posting32
119 Aug 16, 1995xxxxxxxnew journal37
120 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: Portrait of an Arab32
121 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: Calling all South Asian Women Writers....25
122 Aug 17, 1995xxxxxxxRe: Portrait of an Arab43
123 Aug 17, 1995xxxxxxxRe: your mail69
124 Aug 17, 1995xxxxxxxacademic responsibility58
125 Aug 17, 1995xxxxxxxidentities46
126 Aug 16, 1995xxxxxxxRe: DIGEST OPTION REMINDER18
127 Aug 15, 1995xxxxxxxRe: Portrait of an Arab58
128 Aug 17, 1995xxxxxxxRe: your mail20
129 Aug 17, 1995xxxxxxxRe: your mail32
130 Aug 17, 1995xxxxxxxRe: academic responsibility110
131 Aug 17, 1995xxxxxxxRe: your mail44
132 Aug 17, 1995xxxxxxxinformation requested43
133 Aug 17, 1995xxxxxxxRe: Portrait of an Arab18
134 Aug 17, 1995xxxxxxxRe: information requested60
135 Aug 17, 1995xxxxxxxThe Nation of Hawai'i32
136 Aug 17, 1995xxxxxxxRe: information requested66
137 Aug 17, 1995xxxxxxxRe: Others, again.68
138 Aug 17, 1995xxxxxxxRe: Portrait of an Arab17
139 Aug 17, 1995xxxxxxxRe: academic responsibility55
140 Aug 17, 1995xxxxxxxRe: Portrait of an Arab23
141 Aug 18, 1995xxxxxxxRe: information requested23
142 Aug 18, 1995xxxxxxxDiscussions of Africa49
143 Aug 18, 1995xxxxxxxRe: your mail32
144 Aug 18, 1995xxxxxxxre: information requested39
145 18, 00, 1995xxxxxxxxxxxxxx11
146 18, 00, 1995xxxxxxxxxxxxxx11
147 Aug 18, 1995xxxxxxxRe: Portrait of an Arab32
148 Aug 19, 1995xxxxxxxRe: your mail66
149 Aug 19, 1995xxxxxxxRe: your mail12
150 Aug 19, 1995xxxxxxxRe: your mail89
151 Aug 19, 1995xxxxxxxRe: your mail24
152 Aug 19, 1995xxxxxxxRe: your mail15
153 Aug 20, 1995xxxxxxxRe: Portrait of an Arab23
154 Aug 20, 1995xxxxxxxRight to refuse to answer questions relating to relgious beliefs (fwd)57
155 Aug 20, 1995xxxxxxxRe: "Writers Support Abu-Jamal"33
156 Aug 21, 1995xxxxxxxre: information requested23
157 Aug 22, 1995xxxxxxxRe: Right to refuse to answer questions relating to relgious beliefs (fwd)22
158 Aug 23, 1995xxxxxxxAotearoa/Pacific publications68
159 Aug 23, 1995xxxxxxxRequest for Help in Guyana 48
160 Aug 23, 1995xxxxxxxRe: "Writers Support Abu-Jamal"45
161 Aug 23, 1995xxxxxxxRe: "Writers Support Abu-Jamal"64
162 Aug 24, 1995xxxxxxxRe: Aotearoa/Pacific publications18
163 Aug 23, 1995xxxxxxxHello..17
164 Aug 24, 1995xxxxxxxRe: Hello..20
165 Aug 24, 1995xxxxxxxintroductions23
166 Aug 24, 1995xxxxxxxRe: introductions51
167 Aug 24, 1995xxxxxxxPortrait of an Arab 17
168 Aug 25, 1995xxxxxxxAFRICAN (LITERARY) UTOPIAS AND BEN OKRI27
169 Aug 25, 1995xxxxxxxcitation14
170 Aug 24, 1995xxxxxxxFREE BUMPY! Kanahele: Political Prisoner - update (fwd)190
171 Aug 25, 1995xxxxxxxRe: "Writers Support Abu-Jamal"81
172 Aug 25, 1995xxxxxxxRe: Portrait of an Arab 17
173 Aug 25, 1995xxxxxxxRe: citation28
174 Aug 25, 1995xxxxxxxre: information requested79
175 Aug 25, 1995xxxxxxxre: information requested46
176 Aug 25, 1995xxxxxxxresponse to Raka19
177 Aug 25, 1995xxxxxxxpostcolonialiam and capitalism24
178 Aug 25, 1995xxxxxxxRe: postcolonialiam and capitalism26
179 Aug 25, 1995xxxxxxxRe: postcolonialiam and capitalism32
180 Aug 25, 1995xxxxxxxRe: response to Raka14
181 Aug 25, 1995xxxxxxxRe: citation41
182 Aug 25, 1995xxxxxxxPatenting Humans? 277
183 Aug 27, 1995xxxxxxxRe: postcolonialiam and capitalism28
184 Aug 27, 1995xxxxxxxRe: postcolonialiam and capitalism16
185 Aug 27, 1995xxxxxxxRe: introductions17
186 Aug 27, 1995xxxxxxxRe: response to Raka21
187 Aug 27, 1995xxxxxxxRe: postcolonialiam and capitalism22
188 Aug 27, 1995xxxxxxxRe: postcolonialism and capitalism31
189 Aug 27, 1995xxxxxxxde Certeau34
190 Aug 27, 1995xxxxxxxPlebiscite for Zapatista National Liberation Army of Mexico110
191 Aug 28, 1995xxxxxxxRe: introductions -Reply25
192 Aug 28, 1995xxxxxxxRe: postcolonialiam and capitalism19
193 Aug 28, 1995xxxxxxxRe: introductions -Reply14
194 Aug 28, 1995xxxxxxxRe: postcolonialiam and capitalism55
195 Aug 28, 1995xxxxxxxRe: introductions -Reply -Reply20
196 Aug 28, 1995xxxxxxxRe: Patenting Humans? - just asking 40
197 Aug 28, 1995xxxxxxxRe: introductions -Reply27
198 Aug 28, 1995xxxxxxxRe: introductions -Reply16
199 Aug 28, 1995xxxxxxxRe: introductions -Reply -Reply35
200 Aug 28, 1995xxxxxxxRe: de Certeau16
201 Aug 28, 1995xxxxxxxRe: de Certeau29
202 Aug 28, 1995xxxxxxxgarcia marquez15
203 Aug 29, 1995xxxxxxxRe: Plebiscite for Zapatista National Liberation Army of Mexico128
204 Aug 28, 1995xxxxxxxRe: garcia marquez26
205 Aug 29, 1995xxxxxxxRe: garcia marquez41
206 Aug 28, 1995xxxxxxxSaid's latest21
207 Aug 29, 1995xxxxxxxRe: postcolonialism and capitalism (fwd)35
208 Aug 29, 1995xxxxxxxRe: White students as cultural "consumers" (long) (fwd)121
209 Aug 29, 1995xxxxxxxRe: de Certeau20
210 Aug 29, 1995xxxxxxxRe: de Certeau21
211 Aug 29, 1995xxxxxxxRe: garcia marquez18
212 Aug 29, 1995xxxxxxxRe: garcia marquez13
213 Aug 29, 1995xxxxxxxRe: garcia marquez21
214 Aug 29, 1995xxxxxxxI am moving24
215 Aug 29, 1995xxxxxxxde certeau44
216 Aug 29, 1995xxxxxxxhello, introductions. . . 49
217 Aug 29, 1995xxxxxxxRe: de Certeau42
218 Aug 30, 1995xxxxxxxRe: Said's latest18
219 Aug 29, 1995xxxxxxxresponse to Jules29
220 Aug 30, 1995xxxxxxxRe: de Certeau28
221 Aug 29, 1995xxxxxxxRe: Said's latest23
222 Aug 29, 1995xxxxxxxRe: Said's latest18
223 Aug 30, 1995xxxxxxxcentre/margin issues and late capitalism19
224 Aug 29, 1995xxxxxxxRe: Said's latest33
225 Aug 30, 1995xxxxxxxRe: I am moving18
226 Aug 30, 1995xxxxxxxRe: introductions -Reply -Reply27
227 Aug 30, 1995xxxxxxxRe: de Certeau32
228 Aug 30, 1995xxxxxxxRe: Said's latest33
229 Aug 30, 1995xxxxxxxRe: Said's latest20
230 Aug 30, 1995xxxxxxxRe: Personal messages via this list30
231 Aug 30, 1995xxxxxxxRe: introductions -Reply -Reply33
232 Aug 30, 1995xxxxxxxRe: de Certeau34
233 Aug 30, 1995xxxxxxxRe: centre/margin issues and late capitalism19
234 Aug 30, 1995xxxxxxxray13
235 Aug 30, 1995xxxxxxxre: centre margin issues...13
236 Aug 31, 1995xxxxxxxRe: Said's latest40
237 Aug 30, 1995xxxxxxxRe: Said's latest16
238 Aug 31, 1995xxxxxxxRe: Said's latest54
239 Aug 31, 1995xxxxxxxThe Concerns of the List144
240 Aug 31, 1995xxxxxxxPress Release: Armed standoff in B.C. (fwd)71
241 Aug 31, 1995xxxxxxxA Mistake13
242 Aug 31, 1995xxxxxxxRe: A Mistake22
243 Aug 31, 1995xxxxxxxFeminsit World-Travel24
244 Aug 31, 1995xxxxxxxRe: A Mistake20
245 Aug 31, 1995xxxxxxxRe: de Certeau21
246 Aug 31, 1995xxxxxxxRe: A Mistake44
247 Aug 31, 1995xxxxxxxThis list -- PLEASE READ38
248 Aug 31, 1995xxxxxxxMOHAWKS SEIZE CROWN BUILDING (fwd)90
249 Aug 31, 1995xxxxxxxRe: Said's latest29
250 Aug 31, 1995xxxxxxxRe: The Concerns of the List63
251 Aug 31, 1995xxxxxxxconcerns of the list24
252 Aug 31, 1995xxxxxxxRe: The Concerns of the List48
253 Aug 31, 1995xxxxxxxEuroamerican theory, again24

Driftline Main Page

 

Display software: ArchTracker © Malgosia Askanas, 2000-2005