Contents of spoon-archives/postcolonial.archive/postcolonial_1996/96-12-06.070, 1996


Case sensitive
Omit quoted lines
1 Nov 06, 1996xxxxxxxRe: Re: Technology and postcolonial literature34
2 Nov 06, 1996xxxxxxxRe: Fanon19
3 Nov 06, 1996xxxxxxxfanon/armah26
4 Nov 06, 1996xxxxxxxRe: Re: Re: Technology and postcolonial literature23
5 Nov 06, 1996xxxxxxxMedicine and Colonial (Postcolonial) Francophone Literature36
6 Nov 06, 1996xxxxxxxFanon19
7 Nov 06, 1996xxxxxxxRe: Re: Technology and postcolonial literature17
8 Nov 06, 1996xxxxxxxRe: Request for Novel Recommendations31
9 Nov 06, 1996xxxxxxxRe: Fanon19
10 Nov 06, 1996xxxxxxxRe:Work with Jessica Hagedorn and Keri Hulme28
11 Nov 06, 1996xxxxxxxRe: Fanon34
12 Nov 06, 1996xxxxxxxRe: Fanon29
13 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Fanon26
14 Nov 06, 1996xxxxxxxRe: Fanon18
15 Nov 06, 1996xxxxxxxFanon22
16 Nov 06, 1996xxxxxxxMedicine and Colonial (Postcolonial) Francophone Literature38
17 Nov 06, 1996xxxxxxxRe: Medicine and Colonial (Postcolonial) Francophone Literature25
18 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Fanon26
19 Nov 07, 1996xxxxxxxRE: Re: Technology and postcolonial literature105
20 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Fanon28
21 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Fanon22
22 Nov 07, 1996xxxxxxxFanon Discussion69
23 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Fanon18
24 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Fanon Discussion22
25 Nov 07, 1996xxxxxxxHulme, Hagedorn27
26 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Fanon Discussion29
27 Nov 07, 1996xxxxxxxSouth Asian Diaspora stories44
28 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Fanon24
29 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Hulme, Hagedorn27
30 Nov 07, 1996xxxxxxxnazis on the net (fwd)119
31 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Fanon Discussion19
32 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Fanon58
33 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: nazis on the net (fwd)49
34 Nov 07, 1996xxxxxxxTechnology and Empire65
35 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Fanon62
36 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Fanon44
37 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Fanon49
38 Nov 07, 1996xxxxxxxRe: Fanon29
39 Nov 08, 1996xxxxxxxRe: Fanon29
40 Nov 08, 1996xxxxxxxRe: Fanon26
41 Nov 08, 1996xxxxxxxp.colonial literature15
42 Nov 08, 1996xxxxxxxAfrican-American travelers22
43 Nov 08, 1996xxxxxxxRe: Fanon17
44 Nov 08, 1996xxxxxxxRe: Fanon47
45 Nov 08, 1996xxxxxxxRe: Fanon63
46 Nov 08, 1996xxxxxxxReplacing In the Castle of My Skin32
47 Nov 09, 1996xxxxxxxRe: Replacing In the Castle of My Skin25
48 Nov 09, 1996xxxxxxxInformation on Joining List27
49 Nov 09, 1996xxxxxxxRe: Fanon21
50 Nov 10, 1996xxxxxxxPostgrad scholarship in Intercommunal Studies available11
51 Nov 08, 1996xxxxxxxPostgrad scholarship Intercommunal Studies available53
52 Nov 10, 1996xxxxxxxcultural studies/media studies38
53 Nov 10, 1996xxxxxxxRe: cultural studies/media studies51
54 Nov 10, 1996xxxxxxxRe: Replacing In the Castle of My Skin25
55 Nov 10, 1996xxxxxxxadvertising and the Other38
56 Nov 11, 1996xxxxxxxRe: Replacing In the Castle of My Skin50
57 Nov 10, 1996xxxxxxxRe: advertising and the Other57
58 Nov 11, 1996xxxxxxxFanon Discussion92
59 Nov 11, 1996xxxxxxxRe: advertising and the Other89
60 Nov 11, 1996xxxxxxxjournalism and the third world25
61 Nov 11, 1996xxxxxxxRE: Replacing In the Castle of My Skin28
62 Nov 11, 1996xxxxxxxRe: Replacing In the Castle of My Skin46
63 Nov 11, 1996xxxxxxxRe: Replacing In the Castle of My Skin23
64 Nov 11, 1996xxxxxxxRe: Replacing In the Castle of My Skin26
65 Nov 11, 1996xxxxxxxRe: Replacing In the Castle of My Skin43
66 Nov 11, 1996xxxxxxxRe: Fanon and sexuality68
67 Nov 11, 1996xxxxxxxRe: Fanon and sexuality25
68 Nov 11, 1996xxxxxxxCall for Papers80
69 Nov 12, 1996xxxxxxxReplacing Lamming28
70 Nov 12, 1996xxxxxxxRe: Fanon and sexuality43
71 Nov 12, 1996xxxxxxxRe: Fanon and sexuality74
72 Nov 12, 1996xxxxxxxRe: Call for Papers20
73 Nov 12, 1996xxxxxxxRe: Fanon and sexuality31
74 Nov 12, 1996xxxxxxxHaitian Literature/Vodou/Art and Representation93
75 Nov 12, 1996xxxxxxxRe: Fanon and sexuality119
76 Nov 13, 1996xxxxxxxConference: Land and Identity in Australia68
77 Nov 13, 1996xxxxxxxjob advertisement (fwd)45
78 Nov 13, 1996xxxxxxxPrevious Posts34
79 Nov 13, 1996xxxxxxxRe: Haitian Literature/Vodou/Art and Representation24
80 Nov 13, 1996xxxxxxxIsaac Julien's _Frantz Fanon: Black Skin, White Mask_37
81 Nov 13, 1996xxxxxxxCall for Papers and Members - CACLALS grad students79
82 Nov 13, 1996xxxxxxxUnsubcribe19
83 Nov 13, 1996xxxxxxxwith a diabolical wretchedness he passes me by or ...125
84 Nov 14, 1996xxxxxxxlarryd and the bourgoisie41
85 Nov 14, 1996xxxxxxxRe: with a diabolical wretchedness he passes me by or ...13
86 Nov 14, 1996xxxxxxxRe: larryd and the bourgoisie18
87 xxxxxxxxxxxxxxcall for papers54
88 Nov 14, 1996xxxxxxxAnalysis of Frantz Fanon21
89 Nov 14, 1996xxxxxxxRe: journalism and the third world37
90 Nov 16, 1996xxxxxxxHATE CRIMES 51
91 Nov 16, 1996xxxxxxxMedicine and Colonial (Postcolonial) Francophone Texts20
92 Nov 16, 1996xxxxxxxCFP: Locations of Culture: Identity/Home/Theory (3/15; 10/9-10/11) (fwd)67
93 Nov 16, 1996xxxxxxxRe: LITTERATURE MALGACHE (fwd)53
94 Nov 16, 1996xxxxxxxCall for Papers--1997 Woolf Conference93
95 Nov 17, 1996xxxxxxxRe: CFP: Locations of Culture: Identity/Home/Theory (3/15; 10/9-10/11) (fwd)88
96 Nov 18, 1996xxxxxxxRe: CFP: Locations of Culture: Identity/Home/Theory23
97 Nov 17, 1996xxxxxxxRe: HATE CRIMES 65
98 Nov 18, 1996xxxxxxxRe: Fanon22
99 Nov 18, 1996xxxxxxxNative American Culture- Help29
100 Nov 18, 1996xxxxxxxSubscription to postcolonial list21
101 Nov 18, 1996xxxxxxxPedantic Postcolonial Point38
102 Nov 18, 1996xxxxxxxRE: Native American Culture- Help105
103 Nov 18, 1996xxxxxxxupcoming conference at binghamton!!! (fwd)119
104 Nov 19, 1996xxxxxxxSri Lankan politics22
105 Nov 18, 1996xxxxxxxIndian Film Distribution25
106 Nov 18, 1996xxxxxxxRE: Indian Film Distribution86
107 Nov 19, 1996xxxxxxxANNC: CFP MELUS conference (Turkish Am Lit) (fwd)31
108 Nov 19, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point41
109 Nov 19, 1996xxxxxxxRE: Indian Film Distribution17
110 Nov 19, 1996xxxxxxxIndian Film Distribution -Reply20
111 Nov 19, 1996xxxxxxxCFP: CITIES, 1997 MLA63
112 Nov 19, 1996xxxxxxxTerrorism and the Independence struggle25
113 Nov 19, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point53
114 Nov 19, 1996xxxxxxxRe: Terrorism and the Independence struggle45
115 Nov 19, 1996xxxxxxxCall for Papers88
116 Nov 20, 1996xxxxxxxRe: Terrorism and the Independence struggle22
117 Nov 20, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point29
118 Nov 20, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point28
119 Nov 20, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point28
120 Nov 20, 1996xxxxxxxRutgers screening of "When Women Unite"58
121 Nov 20, 1996xxxxxxxVIDEO: Delta Force35
122 Nov 20, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point40
123 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point22
124 Nov 20, 1996xxxxxxxRe: VIDEO: Delta Force27
125 Nov 20, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point47
126 Nov 20, 1996xxxxxxxRe: Novel Recommendations56
127 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point31
128 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point (fwd)73
129 Nov 21, 1996xxxxxxxCall for Papers53
130 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point (fwd)105
131 Nov 21, 1996xxxxxxxCall for Papers (fwd)72
132 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point24
133 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point (fwd)28
134 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point (fwd)33
135 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point22
136 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point (fwd)29
137 Nov 21, 1996xxxxxxxxxxxxxx13
138 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Terrorism and the Independence struggle19
139 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point25
140 Nov 21, 1996xxxxxxxPost-colonial heterosexism...49
141 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point40
142 Nov 21, 1996xxxxxxxWeb-Cite: online research tool87
143 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Terrorism and the Independence struggle39
144 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Terrorism and the Independence struggle20
145 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Post-colonial heterosexism...37
146 Nov 21, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point41
147 Nov 22, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point (fwd)40
148 Nov 22, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point22
149 Nov 22, 1996xxxxxxxRe: Terrorism and the Independence struggle23
150 Nov 22, 1996xxxxxxxRe: Fwd: FW: Pedantic Postcolonial Point (fwd)42
151 Nov 22, 1996xxxxxxxpedantic po-co point39
152 Nov 22, 1996xxxxxxxpedantic poco64
153 Nov 22, 1996xxxxxxxFrench Creole, "pedantic poco point"24
154 Nov 22, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point (fwd)33
155 Nov 22, 1996xxxxxxxRe: Post-colonial heterosexism...28
156 Nov 22, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point (fwd)30
157 Nov 22, 1996xxxxxxxRe[2]: Pedantic Postcolonial Point90
158 Nov 22, 1996xxxxxxxRe: French Creole, "pedantic poco point"34
159 Nov 22, 1996xxxxxxxRe: Re[2]: Pedantic Postcolonial Point63
160 Nov 22, 1996xxxxxxxSASIALIT20
161 Nov 22, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point (fwd)50
162 Nov 22, 1996xxxxxxxRe: pedantic po-co point70
163 Nov 22, 1996xxxxxxxYamashita/Kundela38
164 Nov 23, 1996xxxxxxxRe: Yamashita/Kundela28
165 Nov 23, 1996xxxxxxxRe: Terrorism and the Independence struggle35
166 Nov 23, 1996xxxxxxxRe: Subscription to postcolonial list18
167 Nov 23, 1996xxxxxxxRe: Yamashita/Kundela71
168 Nov 23, 1996xxxxxxxRe: SASIALIT28
169 Nov 24, 1996xxxxxxxConflict and Zaire55
170 Nov 25, 1996xxxxxxxTonight at the Joyce Center at DU-MOO55
171 Nov 26, 1996xxxxxxxMA meeting21
172 Nov 26, 1996xxxxxxxRe: Terrorism and the Independence struggle18
173 Nov 26, 1996xxxxxxxAsia-Pacific Anti-Militarism Forum -Forwarded (fwd)203
174 Nov 26, 1996xxxxxxxNew book on postcolonialism and African philosophy37
175 Nov 27, 1996xxxxxxxRe: MA meeting47
176 Nov 27, 1996xxxxxxxRe: MA meeting65
177 Nov 28, 1996xxxxxxxRe: MA meeting21
178 Nov 28, 1996xxxxxxxRe: conference on postolonialism and diasporas (fwd)64
179 Nov 29, 1996xxxxxxxfanon41
180 Nov 29, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point13
181 Nov 30, 1996xxxxxxxxxxxxxx66
182 Nov 30, 1996xxxxxxxRadio B92 Apel (fwd)124
183 Nov 30, 1996xxxxxxxPacific Studies Syllabi Site on WEB (fwd)74
184 Nov 30, 1996xxxxxxxRe: Radio B92 Apel (fwd)137
185 Dec 01, 1996xxxxxxxHow do I join?17
186 Dec 02, 1996xxxxxxxRe: fanon37
187 Dec 02, 1996xxxxxxxJSAWS Vol. 2, No. 3 (1996) (fwd)66
188 Dec 02, 1996xxxxxxxRe: Pedantic Postcolonial Point21
189 Dec 02, 1996xxxxxxxCaste/Class Enquiry20
190 Dec 02, 1996xxxxxxxolive schreiner24
191 Dec 02, 1996xxxxxxxolive schreiner33
192 Dec 02, 1996xxxxxxxolive schreiner (fwd)34
193 xxxxxxxxxxxxxxmigrant literature26
194 Dec 03, 1996xxxxxxxRe: migrant literature27
195 Dec 03, 1996xxxxxxxRe: migrant literature41
196 Dec 03, 1996xxxxxxxArea Studies position (fwd)56
197 Dec 03, 1996xxxxxxxRe: migrant literature29
198 Dec 03, 1996xxxxxxxRe: Re: migrant literature17
199 Dec 03, 1996xxxxxxxRe: Re: migrant literature37
200 Dec 03, 1996xxxxxxxRe: JSAWS Vol. 2, No. 3 (1996) (fwd)30
201 Dec 04, 1996xxxxxxxRe: migrant literature22
202 Dec 03, 1996xxxxxxxEthnic conflict in Philippines...58
203 Dec 04, 1996xxxxxxxRe: Ethnic conflict in Philippines...42
204 Dec 04, 1996xxxxxxxbengali fiction27
205 Dec 04, 1996xxxxxxxRe: Caste/Class Enquiry30
206 Dec 04, 1996xxxxxxxRe: bengali fiction19
207 Dec 04, 1996xxxxxxxre: Kevin's request18
208 Dec 04, 1996xxxxxxxRe: bengali fiction46
209 Dec 04, 1996xxxxxxxRe: bengali fiction20
210 Dec 04, 1996xxxxxxxRe: bengali fiction39
211 Dec 04, 1996xxxxxxxSearch results from CLUES29
212 Dec 04, 1996xxxxxxxRe: bengali fiction18
213 Dec 05, 1996xxxxxxxRE: migrant literature39
214 Dec 05, 1996xxxxxxxRe: migrant literature76
215 Dec 06, 1996xxxxxxxRe: migrant literature55
216 Dec 06, 1996xxxxxxxRe: migrant literature24
217 Dec 05, 1996xxxxxxxblack british writers24
218 Dec 05, 1996xxxxxxxRE: black british writers30
219 Dec 06, 1996xxxxxxxRE: migrant literature19
220 Dec 06, 1996xxxxxxxRe: black british writers30
221 Dec 05, 1996xxxxxxxRe: Ethnic conflict in Philippines...56
222 Dec 05, 1996xxxxxxxRe: black british writers64
223 Dec 05, 1996xxxxxxxRe: black british writers45
224 Dec 06, 1996xxxxxxxRe: black british writers47

Driftline Main Page

 

Display software: ArchTracker © Malgosia Askanas, 2000-2005