Contents of spoon-archives/surrealist.archive/surrealist_1998/surrealist.9808, 1998


Case sensitive
Omit quoted lines
1 Aug 01, 1998xxxxxxxRe: Your contact information, please.13
2 Aug 06, 1998xxxxxxxan inquiry: sense of the imagination43
3 Aug 07, 1998xxxxxxxRe: an inquiry: sense of the imagination7
4 Aug 06, 1998xxxxxxxRe: an inquiry: sense of the imagination88
5 Aug 08, 1998xxxxxxxJe (:) cri(se) dehor [...] et(re) apres?68
6 Aug 11, 1998xxxxxxxRe: Je (:) cri(se) dehor [...] et(re) apres?33
7 Aug 11, 1998xxxxxxxRe: Je (:) cri(se) dehor [...] et(re) apres?61
8 Aug 11, 1998xxxxxxxRe: Je (:) cri(se) dehor [...] et(re) apres?31
9 Aug 15, 1998xxxxxxxRe: Je (:) cri(se) dehor [...] et(re) apres?66
10 Aug 16, 1998xxxxxxxRe: Je (:) cri(se) dehor [...] et(re) apres?11
11 Aug 15, 1998xxxxxxxRe: Je (:) cri(se) dehor [...] et(re) apres?23
12 Aug 16, 1998xxxxxxxRe: Je (:) cri(se) dehor [...] et(re) apres?16
13 Aug 16, 1998xxxxxxxRe: Je (:) cri(se) dehor [...] et(re) apres?39
14 Aug 16, 1998xxxxxxx---------- (?) ----------76
15 Aug 17, 1998xxxxxxxhylic24
16 Aug 18, 1998xxxxxxxRe: ---------- (?) ---------- (no translation needed...)168
17 Aug 18, 1998xxxxxxx(no translation) 37
18 Aug 19, 1998xxxxxxxRe: ---------- (?) ---------- (no translation needed...)27
19 Aug 19, 1998xxxxxxxc 26
20 Aug 19, 1998xxxxxxxRe: ---------- (?) ---------- (no translation needed...)72
21 Aug 20, 1998xxxxxxx--(yesterday)--253
22 Aug 20, 1998xxxxxxx-~-47
23 Aug 20, 1998xxxxxxxScaling walls and pedestrians ...56
24 Aug 21, 1998xxxxxxxRe: Scaling walls and pedestrians ...41
25 Aug 23, 1998xxxxxxxaragon29
26 Aug 24, 1998xxxxxxxxxxxxxx63
27 Aug 26, 1998xxxxxxxfeedback needed !29
28 Aug 28, 1998xxxxxxxSpeech and speechlessness99
29 Aug 28, 1998xxxxxxxRe: Speech and speechlessness65
30 Aug 29, 1998xxxxxxxRe: "Surreal Wisconsin"123
31 Aug 30, 1998xxxxxxxMore un-touchable ghosts to go on77
32 Aug 31, 1998xxxxxxxRe: More un-touchable ghosts to go on175

Driftline Main Page

 

Display software: ArchTracker © Malgosia Askanas, 2000-2005