Contents of spoon-archives/deleuze-guattari.archive/deleuze-guattari_1996/d-g_Jan.96, 1996


Case sensitive
Omit quoted lines
1 Jan 01, 1996xxxxxxxRE: Leaping/Dancing not binary32
2 Jan 01, 1996xxxxxxxAnti-O reading group (Scientific-Subversions)68
3 Jan 01, 1996xxxxxxxUndeliverable Mail37
4 Jan 02, 1996xxxxxxxRe: Shankai Juku in Paris31
5 Jan 02, 1996xxxxxxxdeleuze reader 19
6 Jan 02, 1996xxxxxxxRe: habiter la chute66
7 Jan 02, 1996xxxxxxxRe: habiter la chute31
8 Jan 03, 1996xxxxxxxRe: deleuze reader27
9 Jan 03, 1996xxxxxxxRe: effort22
10 Jan 03, 1996xxxxxxxRe: effort49
11 Jan 04, 1996xxxxxxxWTP and the eternal return23
12 Jan 04, 1996xxxxxxxRe: effort139
13 Jan 04, 1996xxxxxxxRe: effort18
14 Jan 04, 1996xxxxxxxRe: deleuze reader19
15 Jan 04, 1996xxxxxxxRe: effort139
16 Jan 05, 1996xxxxxxxRe: deleuze reader18
17 Jan 05, 1996xxxxxxxRe: effort38
18 Jan 04, 1996xxxxxxxRe: effort59
19 Jan 04, 1996xxxxxxxr: habiter la chute151
20 Jan 04, 1996xxxxxxxD & G On Linguistics15
21 Jan 04, 1996xxxxxxxRe: r: habiter la chute78
22 Jan 04, 1996xxxxxxxAusdrueckstanz62
23 Jan 04, 1996xxxxxxxRe[2]: r: habiter la chute46
24 Jan 05, 1996xxxxxxxRe: effort20
25 Jan 05, 1996xxxxxxxRe: r: habiter la chute65
26 Jan 05, 1996xxxxxxxRe: effort18
27 Jan 05, 1996xxxxxxxRe: fall/flow89
28 xxxxxxxxxxxxxxFamily values19
29 Jan 05, 1996xxxxxxxSAVE YOUR POSTS! and anglo-saxon fascism31
30 Jan 05, 1996xxxxxxxMark Morris correction18
31 Jan 05, 1996xxxxxxxRe[2]: fall/flow158
32 Jan 05, 1996xxxxxxxHabiter la chute194
33 Jan 05, 1996xxxxxxx11
34 Jan 05, 1996xxxxxxxRe: Je suis francais paris a belleville...55
35 Jan 05, 1996xxxxxxxAnti-Oedipus, inter alia54
36 Jan 06, 1996xxxxxxxRe: Anti-Oedipus, inter alia126
37 Jan 06, 1996xxxxxxxRe: Anti-Oedipus, inter alia51
38 Jan 06, 1996xxxxxxxdance:fall:flow83
39 Jan 06, 1996xxxxxxxRe: fall/flow47
40 Jan 06, 1996xxxxxxxRe: Anti-Oedipus, inter alia47
41 Jan 07, 1996xxxxxxxRe: dance:fall:flow104
42 Jan 07, 1996xxxxxxxOn D & G and Linguistics83
43 Jan 07, 1996xxxxxxxRe[2]: fall/flow81
44 xxxxxxxxxxxxxxFamily Values(2)19
45 Jan 08, 1996xxxxxxxre: falls/flows/freedomdum30
46 Jan 08, 1996xxxxxxxRe: deleuze reader29
47 Jan 08, 1996xxxxxxxRe: fall/flow31
48 Jan 09, 1996xxxxxxxRe: effort61
49 Jan 09, 1996xxxxxxxRe: Anti-Oedipus, inter alia52
50 Jan 09, 1996xxxxxxxRe: deleuze reader28
51 Jan 09, 1996xxxxxxxRe: Anti-Oedipus, inter alia60
52 Jan 10, 1996xxxxxxxRe: fall/flow38
53 Jan 09, 1996xxxxxxxRe: fall/flow10
54 Jan 09, 1996xxxxxxxRe: Anti-Oedipus, inter alia15
55 Jan 10, 1996xxxxxxxRe: Anti-Oedipus, inter alia46
56 Jan 10, 1996xxxxxxxRe: effort143
57 Jan 10, 1996xxxxxxxRe: Anti-Oedipus, inter alia10
58 Jan 10, 1996xxxxxxxRe: 'Rhizome' hypertext app29
59 Jan 10, 1996xxxxxxxCo-incidence?24
60 Jan 10, 1996xxxxxxxRe: Je suis francais paris a belleville...56
61 Jan 11, 1996xxxxxxxxxxxxxx63
62 Jan 11, 1996xxxxxxxRe: Anti-Oedipus, inter alia35
63 Jan 11, 1996xxxxxxxRE: effort (reply to DES)69
64 Jan 12, 1996xxxxxxxRe: Practice-free living/Suicide68
65 Jan 11, 1996xxxxxxxeffort/ intention92
66 Jan 12, 1996xxxxxxxRe: Anti-Oedipus, inter alia39
67 Jan 12, 1996xxxxxxxRe: shadow dance18
68 Jan 12, 1996xxxxxxxCoincidence2 (OO)41
69 Jan 12, 1996xxxxxxxRe: Practice-free living/Suicide86
70 Jan 12, 1996xxxxxxxThe virtual in D&G22
71 Jan 13, 1996xxxxxxxMLA special section proposal24
72 Jan 13, 1996xxxxxxxRe: Practice-free living/Suicide51
73 Jan 13, 1996xxxxxxxRe: Anti-Oedipus, inter alia51
74 Jan 13, 1996xxxxxxxStructure of unconscious62
75 Jan 13, 1996xxxxxxxHey buddy, can you spare your two cents?14
76 Jan 15, 1996xxxxxxxeffort/intentions.2 (OO)59
77 Jan 15, 1996xxxxxxxRE: effort (reply, reply, ...)72
78 Jan 15, 1996xxxxxxxRe: shadow dance27
79 Jan 15, 1996xxxxxxxRe: Practice-free living/Suicide17
80 Jan 15, 1996xxxxxxxRe: "theoretical" implications39
81 Jan 15, 1996xxxxxxxTerminals (fwd)121
82 Jan 15, 1996xxxxxxxRe: Practice-free living/Suicide27
83 Jan 15, 1996xxxxxxxRe: The virtual in D&G49
84 Jan 15, 1996xxxxxxxRe: The virtual in D&G12
85 Jan 15, 1996xxxxxxxRe: effort/intentions.2 (OO)82
86 Jan 15, 1996xxxxxxxRe: Practice-free living/Suicide -yves klein leap126
87 Jan 15, 1996xxxxxxxRe: The virtual in D&G23
88 Jan 16, 1996xxxxxxxRe: The virtual in D&G50
89 Jan 16, 1996xxxxxxxRe: Practice-free living/Suicide -yves klein leap149
90 Jan 16, 1996xxxxxxxRe: The virtual in D&G21
91 Jan 16, 1996xxxxxxxRe: The virtual in D&G36
92 Jan 16, 1996xxxxxxxRe: shadow dance33
93 Jan 16, 1996xxxxxxxeffort/intentions.3 (OO)40
94 Jan 17, 1996xxxxxxxRe: Structure of unconscious38
95 Jan 16, 1996xxxxxxxRe: "theoretical" implications18
96 Jan 17, 1996xxxxxxxRe: effort/intentions.3 (OO)23
97 Jan 17, 1996xxxxxxxend of subscription23
98 Jan 17, 1996xxxxxxxRE: effort/intentions.4 (OO)28
99 Jan 18, 1996xxxxxxxRE: effort/intentions.4 (OO)61
100 Jan 18, 1996xxxxxxxe-mail address14
101 Jan 18, 1996xxxxxxxeffort/intentions.3-1 (OO)37
102 Jan 19, 1996xxxxxxxRe: effort/intentions.3-1 (OO)23
103 Jan 20, 1996xxxxxxxRe: effort/intentions.3-1 (OO)94
104 Jan 19, 1996xxxxxxxAnexact Geometry35
105 Jan 19, 1996xxxxxxxgender etc.26
106 Jan 19, 1996xxxxxxxANTI-OEDIPUS18
107 Jan 19, 1996xxxxxxxRe: Anexact Geometry47
108 Jan 20, 1996xxxxxxxRe: Anexact Geometry45
109 Jan 20, 1996xxxxxxxRe: deleuze-guattari-digest V1 #14416
110 Jan 20, 1996xxxxxxxRe: effort/intentions.3-1 (OO)25
111 Jan 21, 1996xxxxxxxRe: effort/intentions.3-1 (OO)56
112 Jan 21, 1996xxxxxxxRe: FRENCH EVENTS NOV-DECEMBER1995140
113 Jan 21, 1996xxxxxxxRe: effort/intentions.3-1 (OO)66
114 Jan 21, 1996xxxxxxxRe: gender etc.46
115 Jan 21, 1996xxxxxxxRe: gender etc.32
116 Jan 22, 1996xxxxxxxRe: gender etc.32
117 Jan 21, 1996xxxxxxxNew Philosophers15
118 Jan 21, 1996xxxxxxxRe: New Philosophers17
119 Jan 21, 1996xxxxxxxRe: New Philosophers17
120 Jan 21, 1996xxxxxxxRe: New Philosophers13
121 Jan 20, 1996xxxxxxxRe: gender etc.46
122 Jan 22, 1996xxxxxxxRe: effort/intentions/NOW271
123 Jan 22, 1996xxxxxxxRE: effort/intentions/NOW52
124 Jan 22, 1996xxxxxxxRe: Practice-free living/Suicide38
125 Jan 22, 1996xxxxxxxRe: Practice-free living/Suicide51
126 Jan 21, 1996xxxxxxxRe: Suicide19
127 Jan 22, 1996xxxxxxxRE: effort/intentions/NOW49
128 Jan 22, 1996xxxxxxxRe: Levy's notes63
129 Jan 21, 1996xxxxxxxRE: self-presence/becomings111
130 Jan 22, 1996xxxxxxxLecercle and Deleuze13
131 Jan 22, 1996xxxxxxxApologies for a canon29
132 Jan 22, 1996xxxxxxxRE: self-presence/becomings112
133 Jan 23, 1996xxxxxxxRe: gender etc.31
134 Jan 23, 1996xxxxxxxIntuition14
135 Jan 23, 1996xxxxxxxRE: self-presence/becomings45
136 Jan 23, 1996xxxxxxxIntuition and Idea27
137 Jan 23, 1996xxxxxxxRe: Effort/Intentions/NOW24
138 Jan 23, 1996xxxxxxxRe: Practice-free living/Suicide58
139 Jan 23, 1996xxxxxxxRe: Effort/Intentions/NOW112
140 Jan 23, 1996xxxxxxxThe Refrain & Songlines60
141 Jan 24, 1996xxxxxxxFw: end of subscription32
142 Jan 24, 1996xxxxxxxRe: The Refrain & Songlines26
143 Jan 24, 1996xxxxxxxSubjectivity without the subject8

Driftline Main Page

 

Display software: ArchTracker © Malgosia Askanas, 2000-2005